Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούµε να συµµετάσχετε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγµατοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Η χώρα µας είναι µία από τις πλέον γηρασµένες χώρες της ∆ύσης µε τα άτοµα άνω των 65 ετών να αποτελούν το 21,3% του πληθυσµού, ενώ λόγω και της χρόνιας υπογεννητικότητας, τα παιδιά έως 15 ετών αντιπροσωπεύουν µόλις το 14% του συνολικού πληθυσµού. Παρόλα αυτά, δυστυχώς η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης στην οποία δεν υπάρχει ως αναγνωρισµένη ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση η Γηριατρική και παρά την οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. το 2010 η οποία αποφάνθηκε θετικά, αλλά ούτε σχετική προπτυχιακή εκπαίδευση στις περισσότερες ιατρικές σχολές της χώρας.

Το κενό αυτό στη χώρα µας καλύπτει σε ένα σηµαντικό βαθµό διαχρονικά η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία µε πλήθος επιστηµονικών εκδηλώσεων, εκδόσεων, επιµορφωτικών ηµερίδων και µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων, καθώς και µε τα ανά διετία πανελλήνια συνέδρια. Η Εταιρεία µας γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της που συµπίπτουν µε δύο ιδιαίτερα χαρµόσυνα γεγονότα. Κατ’ αρχάς, ανέλαβε ως επικεφαλής οµάδος συναφών φορέων τη διοργάνωση στην Αθήνα το Σεπτέµβριο του 2020 του διεθνούς συνεδρίου Γηριατρικής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής (EUGMS), που ελπίζουµε ότι θα αποτελέσει τον καταλύτη για τη θεσµοθέτηση της Γηριατρικής στη χώρα µας. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι χάρις στην προσπάθεια ευάριθµης οµάδας επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων έγινε πραγµατικότητα η ίδρυση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Γεροντολογίας-Γηριατρικής (www.gerolib.gr) στην οποία έχουν καταχωρισθεί ήδη περισσότερα από 1200 σχετικά άρθρα και η οποία είναι προσβάσιµη από 1ης Οκτωβρίου 2017 σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Επιπλέον, η Ε.Γ.Γ.Ε. σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας εκπονεί το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραµµα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωµένων Ατόµων - Ηπιόνη», το οποίο βρίσκεται ήδη στον 3ο χρόνο του, έχοντας ως θέµατα τον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (2015), την Οστεοπόρωση-Πτώσεις-Κατάγµατα (2016) και την Άνοια (2017), µε συµµετέχουσες για καθένα θέµα όλες τις συναφείς επιστηµονικές εταιρείες και φορείς.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις, στη διάγνωση και σφαιρική αντιµετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, στις συναρπαστικές προόδους στην αντιµετώπιση των χρονίων νοσηµάτων και νόσων φθοράς του οργανισµού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπερηλίκων αλλά ακόµη και στις προσπάθειες της επιστηµονικής έρευνας για την προώθηση της αντιγήρανσης. Εξ’ άλλου, το συνέδριό µας θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη νοσηλευτική φροντίδα και την κατ’ οίκον νοσηλεία, ενώ θα εστιάσει και σε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα, αφού η παρατεινόµενη οικονοµική κρίση δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα που αφορούν στη φροντίδα και την εν γένει διαβίωση των ηλικιωµένων.

Όµως, η θεµατολογία του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα υπερβεί κατά πολύ τα στενά όρια των Επιστηµών Υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη των θεµάτων της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης, την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή των ατόµων της τρίτης ηλικίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τα δικαιώµατά τους στην υγεία, την πρόνοια και την ισότιµη µεταχείριση, αλλά και στην πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας καθώς και των φροντιστών και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για ηλικιωµένους.

Η φροντίδα του κράτους και των πολιτών προς τα άτοµα της τρίτης ηλικίας αντανακλά στο επίπεδο του πολιτισµού µιας κοινωνίας. Ακολουθώντας τις επιταγές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στοχεύουµε σε χρόνια πολλά και καλά για τις γενιές που έρχονται. Με τις σκέψεις αυτές καλούµε όλους τους επιστήµονες κάθε ειδικότητας που ασχολούνται µε τα θέµατα του γήρατος, αλλά και κάθε ενεργό και ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει στις εργασίες του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας & Γηριατρικής.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Γ.Ε. και του Συνεδρίου

Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός

Αµ. Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διευθυντής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής

Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Αγ. Σάββας»