29-31 Μαρτίου 2018
Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28
Αθήνα, 117 43
Τηλ : 210 9288400
Website: www.royalolympic.com

Επίσημη Γλώσσα

Επίσημη Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση

Στο συνέδριο χορηγούνται 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Έκθεση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και σύγχρονου τεχνολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού. Για να συμμετάσχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου με τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης θα δοθούν με τη λήξη του Συνεδρίου, στις 31 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αρ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων, μόνο μετά τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι σύνεδροι θα πρέπει να παραδίδουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου το συμπληρωμένο Δελτίο Αξιολόγησης του συνεδρίου.